ارائه کلیه خدمات امور ثبتی شامل مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و … توسط کارشناس رسمی و وکیل پایه یک دادگستری