ارائه خدمات حقوق تجارت شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و … توسط وکیل پایه یک دادگستری