ارائه خدمات کار و امور اجتماعی شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری توسط کارشناس مجرب و وکیل پایه یک دادگستری