ارئه خدمات حقوق مدنی شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و … توسط وکیل پایه یک دادگستری