ارئه خدمات حقوق کیفری شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و … توسط وکیل پایه یک دادگستری