حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد و آثار و احکام آن را می‌داند. روابط انسان‌ها در زمینه‌های گوناگون بسیار متنوع است پس قواعد حقوقی تنظیم‌کننده آن نیز متنوع است. تقسیم بندی حقوق به رشته­‌ها و گرایش‌های مختلف ناشی از همین تنوع قواعد است. به عنوان مثال: قواعد حاکم بر روابط خانوادگی را حقوق خانواده، قواعد حاکم بر امور شرکت‌ها را حقوق شرکت‌ها، قواعد مربوط به فعالیت‌های تجاری را حقوق تجارت و قواعد مربوط به تنظیم قراردادها را حقوق قرادادها می‌نامند.
مشاور حقوقی مجرب، مبانی و اصول اساسی حقوق (قواعد حاکم بر روابط بشری در عرصه‌های مختلف) را می‌شناسد؛ در برخی موضوعات، به تبع علاقه، سلیقه و تجربه‌اش، مهارت بیشتری کسب می‌کند و در سایر موضوعات هم می‌تواند به پشتوانه دانش و تجربه‌اش، قواعد مورد نظر را از دل منابع حقوقی استخراج کند. مهمترین منابع حقوق، «قانون» و «رویه قضایی» است. وظیفه و رسالت مشاورین حقوقی که اغلب وکیل پایه یک دادگستری هستند این است که قواعد حقوقیِ مورد نیاز هریک از مراجعین را استخراج و آن را به زبان ساده و قابل درک برای مخاطب بیان نمایند تا زمینه تصمیم آگاهانه فراهم آید. روشن است که تجربه و تخصص مشاورین حقوقی، متفاوت است پس بهتر است در هر موضوعی به مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری با تجربه و تخصص در همان حوزه مراجعه نماییم.