بخشش اموال برای بعد فوت چگونه ممکن است؟ (1)

بخشش اموال برای بعد فوت چگونه ممکن است؟ (1)

این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که دنبال محروم کردن بعضی از ورثه از ارث است و یا نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است.
این اشخاص معمولاً دنبال راه حلی برای جمع دو خواسته هستند. درخواست اولشان این است که در زمان حیات مانند گذشته اختیار کامل اموال و دارایی شان دست خودشان باشد. درخواست دوم هم این که بعد از فوتشان، اموال آنان دقیقاً به همان شخصی یا اشخاص مورد نظر برسد.
برای پاسخ به این پرسش و جمع خواسته های فوق باید بدانیم که هر شخصی در زمان حیاتش کاملاً آزاد است که در مورد اموال و دارایی اش تصمیم قانونی بگیرد. اما برای بعد از فوت این اختیار محدود می­ شود. علت محدودیت اختیار بخشش برای بعد از فوت را باید در مقررات ارث و وصیت جستجو کرد. مطابق مقررات قانون مدنی (مصوب سال1307) کل اموال و دارایی هر شخص بعد از فوت به ورثه اش می رسد و مطابق قانون محروم کردن تمام یا بعضی از ورثه از ارث ممنوع است. همچنین مطابق ماده 843 قانون مدنی وصیت فقط تا یک سوم ترکه (اموال و دارایی شخصی که فوت کرده) معتبر است مگر اینکه وراث وصیت بیشتر از یک سوم را قبول کنند.
بنابراین اگر شخصی بخواهد کل اموال و دارایی اش را به دیگری ببخشد ، سه روش قانونی وجود دارد.

روش اول) بخشیدن کل اموال و دارایی قبل از فوت

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ -  محروم کردن بعضی از ورثه -  محروم کردن از ارث
دفتر وکالت وداوری علمی – بخشش کل اموال به همسر (فرزند یا هر شخص دیگر) برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

همانطور که اشاره شد هر شخصی در زمان حیات خود اختیار هر گونه دخل و تصرف قانونی در کل اموال و دارایی اش دارد. طبق قانون هم بخشیدن تمام با بخشی از اموال به دیگران هیچگونه منع قانونی ندارد. بنابراین همان طور که هر شخصی می­ تواند تمام یا بخشی از اموال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره دهد ، به همان صورت هم می تواند تمام یا بخشی از اموال خود را به هر شخصی که مایل باشد ببخشد.
قالب قراردادی که قانون برای این منظور پیش بینی کرده ، همان «عقد هبه» است. عقد هبه (بخشش در زمان حیات) شرایط و ویژگی های خاصی دارد. مثلاً در بسیاری موارد قابل رجوع است. یعنی کسی که مالی را به دیگری بخشیده می تواند تحت شرایطی آن را پس بگیرد.
اما همیشه این طور نیست زیرا در بسیاری مواقع هبه غیر قابل برگشت است. بنابراین در این روش جمع هر دو خواسته فوق امکان پذیر نیست.
بنابراین باید به دنبال روش دیگری باشیم. روش دوم و سوم موضوع مقاله بعدی است.

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید