1– اهمیت داوری روز افزون است؛ تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا، صِرف وجود توافق نامه یا شرط داوری باعث می‌شود که دادگاه از رسیدگی خودداری نموده و طرفین را به داوری (قاضی منتخب و مورد اعتماد طرفین) ارجاع دهد. بنابراین در عرصه تجارت بین الملل شرط داوری پای ثابت همه‌ی قراردادهای مهم تجاری است.
2- رأی داوری قطعی است؛ برخلاف آرای دادگاه­ها که عموماً قابل تجدید نظر و بعضاً قابل فرجام خواهی‌­اند، رأی داوری نه قابل تجدیدنظر است و نه قابل فرجام! (توافق بر داوری = کوتاه شدن فرایند دادرسی)
3- رأی داوری لازم الاجرا است؛ محکومٌ علیه رأی داوری مکلف است ظرف بیست روز، رأی داوری را اجرا نماید. در غیر این صورت رأی داوری توسط دادگاه  اجرا می­‌شود حتی در خارج از قلمرو کشور صادر کننده رأی!  (توافق بر داوری = اجرای سریع و بین­‌المللی رأی)
4- رأی غیر اصولی داوری قابل ابطال است؛ نقص موافقت‌نامه یا شرط داوری و یا عدم رعایت اصول داوری ممکن است ابطال مکرر آرای داوری را به دنبال داشته، موجبات اطاله و تضییع حقوق خواهان را فراهم آورد. (بی دقتی در داوری = ابطال رأی داوری = اطاله دادرسی)