خدمات تخصصی حقوق خانواده

حقوق خانواده یکی از مهم ترین رشته های حقوق خصوصی و از جهتی زیر مجموعه حقوق مدنی است. همچنین بخش مهمی از قواعد حقوق بین الملل خصوصی به حقوق خانواده مربوط می شود.
بنابراین قواعد اساسی و مبنایی حقوق خانواده در قانون مدنی بیان شده است. قانون مهم دیگری که بر روابط خانوادگی و دعاوی مربوط به آن حاکم است قانون حمایت از خانواده است.

نخست) موضوع حقوق خانواده

مهمترین عناوین موضوعات مرتبط با حقوق خانواده عبارتند از:

1- خواستگاری ، نامزدی ، هدایای نامزدی

2- شرایط صحت نکاح ( ازدواج )

3- موانع نکاح ( ازدواج ) و اشخاصی که ازدواج با آن ها ممنوع است

4- اذن و اجازه پدر برای ازدواج دختر

5- ازدواج مسلمان با غیر مسلمان

6- ازدواج با غیر ایرانی ( اتباع بیگانه )

7- وکالت در نکاح ( ازدواج )

8- نکاح ( ازدواج ) دائم و موقت ( متعه یا صیغه )

9- مهر ( مهریه ) و شرایط آن

10- حقوق و تکالیف ( وظایف ) زوجین ( زن و شوهر ) نسبت به یکدیگر

11- نفقه و شرایط آن در ازدواج دائم و موقت

12- تمکین و نشوز ( ناشزه بودن )

13- حق مسکن و حق اشتغال زوجه

14استقلال دارایی زن و شوهر

15- انحلال نکاح ( ازدواج )

16- فسخ نکاح ، موارد و شرایط آن

17- عیوبی که موجب حق فسخ برای زن می شود

18- عبوبی که موجب حق فسخ برای مرد می شود

19- طلاق به درخواست زن ( زوجه )، شرایط و موانع آن

20- طلاق به درخواست مرد ( زوج )، شرایط و موانع آن

21- وکالت در طلاق و شرایط وکیل طلاق

22- اقسام طلاق ( طلاق بائن ، طلاق رجعی )

23- طلاق قبل از نزدیکی

24- طلاق خلع

25- طلاق مبارات

26- طلاق سوم ( شرایط سه طلاقه )

27- حق رجوع مرد ( شوهر / زوج ) از طلاق و شرایط آن

28- حق رجوع زن ( زوجه ) و شرایط آن

29- بذل مهریه و حق رجوع از آن ( ما بذل )

30- عده و نفقه ایام عده

31- غیبت شوهر ( غایب مفقود الاثر شدن زوج )

32- نسب و فرزندان

33- حضانت ، تربیت و نگهداری اطفال ( فرزندان ) مشترک

34- اولویت مادر و پدر برای حضانت و نگهداری فرزندان

35- ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزندان

36- نفقه و مخارج فرزندان

37- اداره اموال فرزندان

دوم) دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی

با توجه به اهمیت خانواده و مسائل و موضوعات مربوط به آن مطابق قانون رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت دادگاه های ویژه خانواده است.

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5ـ جهیزیه

6ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

سوم) دعاوی خانوادگی اقلیتهای دینی و ایرانیان خارج از کشور

بیشتر قواعد حقوق خانواده جزء احوال شخصیه محسوب می شوند. بنابراین بر اساس مبانی حقوق بین الملل خصوصی ، ایرانیان خارج از کشور نیز تابع این مقررات هستند.

همچنین بنا بر صراحت قانون حمایت خانواده به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

همچنین تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

چهارم) وکیل حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی

اغلب دعاوی حقوق خانواده پیچیدگی خاصی ندارند و مطابق شرایط رویه های معمول در دادگاه های خانواده رسیدگی می شوند.

با وجود این، گاهی کم توجهی طرفین در برخی از دعاوی خانوادگی ، به ویژه دعوای طلاق ممکن است سبب شود که نتایجی غیر از آنچه مورد انتظار طرفین بوده حاصل شود. بنابراین بهتر است قبل از هر گونه اقدام حقوقی با وکیل مورد اعتماد و با تجربه در دعاوی خانوادگی مشاوره نمایید.

در دفتر وکالت وداوری علمی مفتخریم به ارائه تخصصی کلیه خدمات حقوق خانواده شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه،  حضانت  و … توسط وکیل پایه یک دادگستری خانم و آقا

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید